mobile_wrapper
27.06.2016 14:39 zapsaný spolek transformace

Dokončení transformace "občanských sdružení - o.s." na "zapsané spolky - z.s."

Dokončení transformace "občanských sdružení - o.s." na "zapsané spolky - z.s."

PŘIPOMÍNÁME VŠEM SUBJEKTŮM: Povinnost dokončit transformaci "občanských sdružení" na "zapsané spolky" do konce roku 2016 dle "Nového občanského zákoníku".

S přicházejícím pololetím roku 2016 bychom rádi všem našim subjektům připomněli povinnost provést kompletní transformaci právní formy z "občanských sdružení" (o.s.) na "zapsané spolky" (z.s.). O povinnosti jsme již informovali na konci roku 2015, kdy do konce toho roku měla mít všechna občanská sdružení změněný název obsahujující zkratku z.s. ve svém názvu. Mnoho subjektů již v závěru loňského roku provedlo celou transformaci na zapsaný spolek, nicméně během registračního období bylo prodlužováno členství mnoha subjektům, kteří změnu v roce 2015 neučinili.

Celá změna vychází z § 3041 odst. 2 NOZ: Občanská sdružení k 1.1.2014 přecházejí na spolky (§ 3045 odst. 1 NOZ) a spolky musí do tří let svoje stanovy NOZ přizpůsobit (§ 3041 odst. 2). Revidované stanovy je nutné i do stejné lhůty, tedy do 1.1.2017, i doručit místně příslušnému rejstříkovému soudu a to v souladu s novým zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Nedokončená transformace na zapsaný spolek může mít za následek zrušení subjektu na základě soudního rozhodnutí pro nesplnění zákonné povinnosti, proto všechny subjekty žádáme, aby do konce roku transformaci dokončili. Změna se týká výhradně subjektů s právní formou "Občanské sdružení", netýká se subjektů registrovaných v ČJF na základě živnostenského listu (Fyzická osoba podnikající), případně jiných právních forem jako je Společnost s ručením omezeným (s.r.o.), Akciová společnost (a.s) a další.

Znovu přinášíme návod krok za krokem, na základě kterého mnoho subjektů dokončilo svou transformaci na konci roku 2015:

1. Úprava stanov - pokud to činnost Spolku nevyžaduje, je vhodné mít stanovy co nejjednodušší. Každou změnu stanov je nutné nechat znovu zapsat do Spolkového rejstříku.

 • Vzorové stanovy č.1 (složitější, .PDF);
 • Vzorové stanovy č.2 (jednodušší a komentované, .DOCX);
 • Ve stanovách musí být nový název, ze kterého bude patrna právní forma, tedy v názvu ponese "zapsaný spolek", případně bude končit zkratkou ", z. s.";
 • Ve stanovách musí být jasně definované sídlo spolku;
 • Je vhodné uvést větu: Členská schůze spolku přijala zejména v souladu s OZ toto nové znění Stanov pro dříve Starý název spolku, o.s, IČ: XXXXXXX, registrovanou Ministerstvem vnitra ČR dne DD.MM.RRRR pod č.j. Vx/x-x/xxxxx/xx-R;
 • Ve stanovách musí být jasně definovaný účel spolku, který je i předmětem zápisu do spolkového rejstříku (např. Účelem Spolku je rozvoj a propagace jezdeckého sportu, podpora výkonu sportovní činnosti, její organizace, příprava reprezentace a vzdělávání v hipologické problematice.);
 • Dalším bodem stanov musí být výčet činností. Tyto činnosti musí vést výhradně k naplnění účelu spolku a hlavní činnost nesmí být obchodní. Obchodní činnost může být pouze vedlejší pomocnou činností, která poskytuje podporu pro činnosti hlavní;
 • Dále je nutné ve stanovách specifikovat formy členství, jeho vznik a zánik;
 • Malé spolky mohou mít pouze dva orgány. Členskou schůzi a Statutární orgán (individuální - Předsedu nebo kolektivní - Výbor). Není nutné mít žádné další komise, pokud je spolek nepotřebuje ke své činnosti;
 • Kontrolní komise - není povinná. Ale má to do budoucna vazbu na daňovou problematiku (je uvažováno, že se bude jednat o povinnou podmínku obecné prospěšnosti) – doporučujeme tedy ekonomicky aktivnějším klubům čerpajícím dotace tuto komisi do stanov uvést a zároveň v rámci Členské schůze zvolit nové členy (musí mít minimálně 3 členy);
 • Dále je nutné specifikovat jakým způsobem bude spolek likvidován v případě zániku;
 • Podpis statutárního zástupce na stanovách nemusí být ověřený;

 

2. Zápis ze Členské schůze (či jiného nejvyššího orgánu) spolku

 • Spolu se stanovami obsahujícími změněný název a další úpravy je nutné předložit dokument prokazující schválení těchto změn členskou základnou;
 • Stejně tak je vhodné, aby spolu se změnou stanov došlo k nové volbě orgánů Spolku, které jsou zároveň oprávněné předložit příslušné změny k zápisu do Spolkového rejstříku a sami jsou pak do rejstříku zapsáni (viz níže souhlas statutárních zástupců...);
 • Je nutné spolu se zápisem předložit i prezenční listinu (s podpisy zúčastněných - nemusí být ověřené), ze které je patrné, že schůze byla usnášení schopná dle původních stanov;
 • Na zápise by měly být dva podpisy - zapisovatele a ověřovatele, nemusí být ověřené;
 • Spolek musí mít minimálně 3 členy s právem rozhodujícím;
 • Vzor zápisu ze schůze spolku (.DOCX);

 

3.  Souhlas statutárních zástupců se zápisem do Spolkového rejstříku

 • Každý statutární zástupce (či člen kontrolní komise) musí dát svůj souhlas;
 • V případě kolektivního statutární orgánu je nutné aby souhlas dal každý z jeho členovů, stejně tak členové komisí;
 • Vzor souhlasu statutára k zápisu do Spokového rejstříku (.DOCX);
 • Podpis musí být ověřený (ověří na každé poště);

 

4. Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku

 • S dokumenty je též vyžadován souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku;
 • Některé soudy toto vyžadují pouze v případě, že se sídlo mění a u nových spolků. Některé žádají i u transformací;
 • Vzor souhlasu majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku(.DOCX);
 • Podpis musí být ověřený (ověří na každé poště);

 

5. Vyplnění návrhu v Inteligentním formuláři na portálu eJustice

 • Zde je přímý odkaz na intelitentní formulář - provozuje Ministerstvo spravedlnosti, případné nefunkčnosti a stížnosti je nutné řešit s provozovatelem, nikoli s ČJF
 • Zadejte v levé části IČ spolku a stiskněte "Vytvořit návrh", načtou se údaje z rejstříku;
 • Doporučujeme poznamenat si tzv. návratový kód (zcela nahoře), který umožní v případě technické chyby se vrátit k rozpracovanému formuláři;
 • Klikněte na „vyplnit předmětnou část“, můžeme upravit název spolku (původní název se zobrazí jako přeškrtnutý);
 • Stejným způsobem jako název upravte další části formuláře;
  • Sídlo (pokud se mění);
  • Účel - je nutné přesně zkopírovat ze stanov;
  • Předměty vedlejší činnosti - pokud existují, je nutné je zkopírovat ze stanov;
  • Název nejvyššího orgánu (pokud je jiný, než Členská schůze);
  • Statutární orgán (zvolit zda individuální či kolektivní), napsat název u každého ze členů a vložit konkrétní osoby;
  • Specifikujte způsob jednání (např. pod Nadepsaný či nadtištěný název organizace připojí Předseda svůj podpis);
  • Stejně jako u statutárních orgánů postupujte i u dalších orgánů spolku (pokud existují);
 • Uložte a srolujte dolů, kde opět klikneme na „uložit“, což nás vrátí o obrazovku zpět;
 • Zvolte „vyplnit závěrečnou část“ a zpravidla se vyplní „Tento návrh podává za navrhovatele“, kam dopište statutárního zástupce oprávněného právně jednat za spolek. Následně doplňte přílohy, kdy pouze pro každou přílohu napíšeme její název a počet vyhotovení (1). Klikněte na uložit a změny jsou hotové;
 • Pak již můžete dát generovat podání. Formy podání jsou popsány výše, nejčastěji však budete volit tisk;
 • Formulář tedy vytiskněte, je nutné opatřit ověřeným podpisem statutárního zástupce (ověří na každé poště);

6. Doručení žádosti na podatelnu příslušného obchodního soudu

 • Příslušnost ke konkrétnímu soudu, včetně adresy najdete na výsledném dokumentu z inteligentního formuláře;
 • Výsledný návrh (včetně originálů výše popsaných příloh) lze doručit na soud:
  • osobně na podatelnu soudu - výsledná listina musí mít ověřený podpis (ověří na každé poště);
  • doporučeným dopisem na adresu soudu - výsledná listina musí mít ověřený podpis;
 • Pokud bude vše v pořádku, budou změny zapsány. Pokudne, budete vyzváni k doplnění.

Pokud ani s tímto návodem nezvládnete transformaci provést, kontaktujte zastoupení Okresní pobočky České Unie Sportu, většina pracovníků nabízí poměrně kompletní servis, jako je kontrola všech dokumentů a vyplnění formuláře.

Vzhledem k tomu, že každý soud může mít drobně odlišné procesy a může vyžadovat další doplňující informace (například pozvánku na Členskou schůzi) a přesně definovaný proces není nikde popsaný, berte tento návod jako orientační, kterým bychom Vám chtěli zjednodušit cestu k podání návrhu.  

 

 
Nahoru