mobile_wrapper
17.10.2019 14:00

Dotace pro kluby na území Prahy

Dotace pro kluby na území Prahy

(Aktualizováno 17. 10. 2019) Magistrát hlavního města Prahy schválil dne 16. 9. 2019 vyhlášení Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020

Magistrát hlavního města Prahy schválil dne 16. 9. 2019 vyhlášení Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020 s termínem podávání žádostí do 31.10.2019.

Odkaz na znění vyhlášeného programu.

Výkonný výbor ČJF za svém zasedání dne 8. 10. 2019 schválil úpravu podmínek pro předložení projektu za ČJF v rámci Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže takto:

- realizátoři zapojení do projektu musí realizovat účel dotace na území hlavního města Prahy,

- realizátor musí splňovat podmínky řádné registrace v příslušném rejstříku,

- realizátor nesmí být v době uzavření realizační smlouvy o poskytnutí dotace dlužníkem ČJF,

- nebudou přijaty ty žádosti, které nebudou kompletní nebo budou obsahovat chyby,

- podání žádosti ČJF o dotaci je podmíněno souhlasem Rady ČJF.

ČJF tímto žádá všechny sportovní kluby, které mají připraveny své projekty pro dotační výzvy v rámci Opatření I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže a provozují svojí klubovou činnost na území Prahy, aby je v požadované formě (vyplněná žádost o dotaci - část B specifická část - projekt z formuláře žádosti o dotaci v programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020) předložili na sekretariát ČJF nejpozději do 5-ti dnů po zveřejnění formuláře žádosti MHMP, včetně požadovaných příloh.

Aktualizace ze dne 17. 10. 2019:

Dne 16. 10. 2019 byl zveřejněn formulář žádosti o dotaci v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020. Příjem žádostí jednotlivých subjektů ČJF, kteří se jako realizátoři chtějí do tohoto Programu zapojit, je do pondělí 21. října 2019 do 17.00 hodin. Příjem žádostí je možný pouze osobně na sekretariátu ČJF - Hošťálkova 392/1C, 160 00 Praha 6, u paní Kateřiny Babinské.

Každý realizátor předkládá v listinné podobě a současně i v elektronické podobě uložené na flash disku přiloženém v samostatné obálce s označením žadatele:

  • vyplněný formulář žádosti a to kompletně část B specifická část - projekt- body č.1-5 včetně základních identifikačních údajů o realizátorovi v rozsahu bodů 1-9 části A) obecná část žádosti (uvádí údaje pouze za sebe jako realizátora) 
  • zpracovaný projekt realizátora obsahující rozpočet 
  • prokázání naplnění podmínky realizace účelu dotace na území hl. města Prahy (např. doložením právního titulu užívání sportoviště na území hl. m. Prahy) 
  • výpis z příslušného rejstříku (spolkový, obchodní, živnostenský apod.) ne starší 30 dnů
  • plná moc (pokud je žadatel zastoupen), či jiný dokument, z něhož vyplývá zastoupení žadatele, jedná-li za žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná podle základních registrů, veřejných rejstříků apod.
  • prohlášení o seznámení se s podmínkami Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020
  • prohlášení o úplnosti a pravdivosti údajů a shodnosti elektronické verze formuláře s verzí tištěnou

Odkaz na formulář žádosti

Děkujeme za pochopení.

 
Nahoru