mobile_wrapper
22.10.2020 14:46 COVID-19

Reakce na vládní opatření ze dne 21.10. 2020

Reakce na vládní opatření ze dne 21.10. 2020

V reakci na vládní opatření ze dne 21.10.2020 můžeme reagovat pouze konstatováním, že ČJF není jakkoli oprávněna řídit chod jezdeckých škol, služeb zabývajících se ustájením koní ani dalších obecných činností souvisejících s "jízdou na koni". V naší kompetenci je pouze řízení činnosti kolem pořádání samotných závodů v sedmi jezdeckých disciplínách, ZZVJ, SCM a akcích, které ČJF přímo pořádá. Nejsme ani oprávněni vydávat žádné závazně platné výklady vládních usnesení.

Každý poskytovatel daných služeb je za svou činnost plně odpovědný. Proto berte následující informace jen jako shrnutí současného stavu. Zda se s ním ztotožníte a budete jej akceptovat nebo ne je čistě Vaše rozhodnutí a Vaše plná odpovědnost.
 
1. Ve vládním nařízení z 15.10.2020 je zakázáno m.j. provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin
 
Dle tohoto textu lze usuzovat, že provoz jezdeckých škol a zájmových kroužků s koňmi byl pro děti 6-18 let zastaven již od 15.10.2020
 
2. Vládní nařízení z 21.10.2020 s účinností od 22.10.2020 06:00 navíc:
první usnesení omezuje volný pohyb osob - jsou v něm přesně specifikované podmínky, za kterých smí občan ČR opustit svou domácnost, kde mezi výjimkami z pohledu jezdectví relevantní 
  • bod 3 cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
  • bod 4: cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
  • bod 8: cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 
Celý text vládního usnesení zde:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf
 
- druhé usnesení omezuje poskytování služeb - opět jsou tam vyspecifikovány služby, které lze provozovat. Lze se tedy oprávněně domnívat, že činnosti explicitně neuvedené v seznamu  tedy provozovat nelze.
 
Celý text vládníhoo usnesení:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf
 
Dále se lze domnívat, že samotná cesta jezdce / majitele nebo v rámci přátelské výpomoci i jiné osoby za koněm je povolena v případě, že daná osoba zajišťuje pro zvíře činnost související s jeho životními potřebami, mezi něž m.j. z platného výkladu MZe z jara letošního roku patří i jejich pohybování. Pokud je možné prokázat že činnost, která je provzována za účelem takové potřeby, je vše v souladu s vládním nařízením. Nicméně například průkaznost takové potřeby bude velmi obtížná například u lonžování koně na kterém sedí dítě, neboť kůň se dá zrovna tak dobře lonžovat bez jezdce. Stejně obtížné to bude prokázat při přesunu jezdce s koněm na trénink do jiného areálu. Velkou komplikací může být platný zákaz vstupu do vnitřních prostor sportoviště (hala, šatny, sedlovna, WC, sprchy). Oproti tomu výjižďka v přírodě v lotu po 2 dvojicích by měla být v souladu s danými omezeními, neboť se tím spojí body 3, 4 a 8.. Ale to vše si  musí každý posoudit sám za sebe a na vlastní odpovědnost.
 
Ohledně režimu provozu stájí - každý majitel stáje má v nouzovém stavu primární (nadřazenou) povinnost zajistit dodržování vládních opatření v plném rozsahu a také bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců. K zajištění těchto povinností může využít nezbytně nutná opatření ve svém areálu a to včetně zákazu vstupu cizích osob - včetně majitelů koní. Tedy samozřejmě v případě, že je svými prostředky schopný zajistit základní životní potřeby koní včetně jejich pohybování. Majitel koně to musí respektovat, v opačném případě má majitel samozřejmě možnost ustájit koně v areálu, kde budou opatření mírnější.
 
Ale jak je psáno na počátku tohoto mailu - konečný závěr a rozhodnutí o tom, zda bude provozovatel v činnosti budete pokračovat, nebo ji pozastaví, případně jaká přijme omezující opatření je výhradně na jeho rozhodnutí a také jeho plné odpovědnosti. ČJF není ze své pozice oprávněna do toho jakkoli zasahovat - neexistuje k tomu legislativní podklad na základě kterého by tak mohla učinit.
 
 

 
Nahoru