mobile_wrapper
29.05.2019 15:08

Stanovisko Výkonného výboru ČJF k věci vrácení dotačních příspěvků v oblasti Praha

Stanovisko Výkonného výboru ČJF k věci vrácení dotačních příspěvků v oblasti Praha

Dne 22.března 2019 požádala ČJF prostřednictvím sekretariátu o revizi předchozích závěrů kontrol Magistrátu hl.města Prahy, ze kterých vyplývalo pochybení ve smyslu výkonu dotované sportovní činnosti mimo území města Prahy.

Bohužel, Magistrát hl.m. Prahy tento závěr zopakoval s konstatováním, že skutečně nebyla naplněna podmínka konkrétní dotační výzvy a 3 realizátoři projektu provozovali předmětnou sportovní činnost mimo území města Prahy. Dále byla ČJF vyzvána, aby do 15.5.2019 vrátila, jakožto smluvní partner tohoto projektu, částku ve výši 227.430,- Kč, která byla vyčíslena jako neoprávněně použitá.

Neoprávněné použití finančních prostředků je dle zákona porušením rozpočtových pravidel, a pokud se ani žádostí o revizi kontroly Magistrátu hl.m. Prahy nepodařilo závěry kontroly zvrátit, bylo přistoupeno k vrácení části dotace ve stanovené lhůtě. V opačném případě by byl platebním výměrem uložen odvod ve výši 227.430,- Kč a to včetně penále ve výši 1 promile z této částky za každý den prodlení (počítáno ode dne připsání dotace na účet ČJF, tzn. od 29.6.2017). Bylo by zcela nevhodné dostat ČJF do takové situace, proto byly vyměřené finanční prostředky vráceny ve stanovené lhůtě.

Vzhledem k tomu, že tato problematika je složitá a Výkonný výbor ČJF považuje za velmi důležité zachovat si korektní postoj vůči státní správě a jiným organizacím, byla přijata opatření. VV ČJF požádala o spolupráci nově zvolenou Kontrolní a revizní komisi ČJF, která již zahájila průběžnou kontrolu všech podobných případů tak, aby bylo možné případně předejít těmto nepříjemným situacím. Stejně tak je nutné věnovat potřebnou pozornost všem podmínkám dotačních řízení již při vyřizování žádostí tak, aby byly naplněny bez jejich porušení.

VV ČJF

 
Nahoru