mobile_wrapper
24.04.2020 09:34

Zrychlení scénáře uvolňování mimořádných opatření

Zrychlení scénáře uvolňování mimořádných opatření

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu nemoci covid-19 vláda na mimořádném jednání ve čtvrtek 23. dubna 2020 schválila rychlejší scénář uvolňování mimořádných karanténních opatření. Od pátku byla změněna pravidla omezení volného pohybu osob a lidé mohou chodit na veřejnosti či sportovat v až desetičlenných skupinkách.

Nový plán uvolňování schválený vládou ČR počítá s tím, že by se organizované sportovní akce mohly konat již od 25.5.2020

Snímek obrazovky 2020-04-24 v 9.37.44 

 

Jde o velmi obecné prohlášení, které je zatím bez prováděcího předpisu. Z toho důvodu není možné zatím ani definovat přesné dopady na jezdecký sport, případně na další organizované akce. Podrobnosti intenzivně zjišťujeme, a na základě zjištění u NSA a dalších institucí se pokusíme sestavit nějaký plán a podmínky za kterých bude možné akce pod hlavičkou ČJF organizovat. 

Pokud nedojde k opětovnému zhoršení situace a zpřísnění podmínek je téměř jisté, že od 25.5.2020 bude možné otevřít venkovní závodní kolbiště pro organizované soutěže a například i ZZVJ. Prosíme tedy pořadatele závodů a ZZVJ aby byli ve střehu měli připravené a od oblasti schválené rozpisy závodů a termíny zkoušek.

Zároveň ale všechy žádáme o trpělivost, nechceme slíbit něco, co se následně ukáže jako nemožné/nepovolené, chceme stavět na ověřených informacích.

 

K částečnému uvolnění ale již dochází od dnešního dne

Stále nelze provádět žádné organizované akce (ZZVJ, SCM, soutěže), povoleny jsou zatím pouze individuální tréninky. Seznam závodních i tréninkových kolbišť nabízejících možnost individuálních tréninků naleznete v aktualitě: Seznam areálů otevřených k tréninku (aktualizace 23.4. 21:30)

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 

I. nařizuje

a) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, svýjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,

b) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit zaúčelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;

II. omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

b) společně sportuje nejvýše deset osob, svýjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

c) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; vtěchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

III. nařizuje

a) pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, aby byla dodržována následující pravidla:

  1. trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,

  2. na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,

  3. mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,

  4. sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

  5. na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

  6. nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; vtěchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

  7. po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

 

Celý text Vládního nařízení naleznete: ZDE

 

 

 
Nahoru