mobile_wrapper

Reprezentace

26.2.2021

Pravidla pro reprezentaci 2021

 

29.7.2020

Kvalifikační podmínky pro start na CDI splnila Daniela Prokešová s Valmontem.

https://www.jezdectvi.org/jezdec/V0739/drezura

 

15.2.2020

Pravidla pro reprezentaci 2020

 

15.2.2020

Vnitřní směrnice - oficiální reprezentační závody

 

 

4.12.2019

Kvalifikační podmínky pro start na CDi splnila Zdeňka Tót Skripová a Magic Night

http://cdi-fot.lovasterapia.hu/data/cms54129/eredmenylista_INT1.pdf

http://cdi-fot.lovasterapia.hu/data/cms54090/eredmenylista_SZGYD.pdf

http://cdi-fot.lovasterapia.hu/data/cms54183/eredmenylista_INT1_CDN.pdf

 

1.10.2019

Kvalifikační podmínky pro start na CDI splnila dvojice M. Knoflíček - Dublin

http://cdi-fot.lovasterapia.hu/en/news2019/CDN_2019.html

 

10.9.2019

Kvalifikační podmínky pro start na CDI splnila Kamila Kotyzové i se svým druhým koněm Linetem

https://zawodykonne.com/zawody/zksdrzonkow/242

 

25.8.2019

Kvalifikační podmínky pro start na CDI splnila Markéta Vášová

http://www.horse-events.at/horse-events/turniere_19133_25_0

http://www.nevezesdijlovas.hu/#/Event/Info?eventId=10078&competitionId=9

 

4.6.2019

Kvalifikační podmínky pro start na CDI splnila Kamila Kotyzová

 

8.5.2019

Kvalifikaci pro start na CDI splnil Fabrizio Sigismondi

http://www.horse-events.at/horse-events/turniere_18159_11_0

Escobedo - velká runda

Elegant - malá runda

 

29.4.2019

Kvalifikaci pro start na CDI splnila Alena Ticová

http://www.horse-events.at/horse-events/_19136_17_0

http://www.horse-events.at/horse-events/_19133_8_0

 

25.3.2019

Kvalifikaci pro CDI splnila Ema Gottwaldová

https://www.fnverlag.de/fn-erfolgsdaten/veranstaltung/23196/-AnsbachMfr/resultlist/488778?fbclid=IwAR1FEhYtQoqnRB0u1-pmmON1FqGq42ZLmBRZQagysCad1G_ILaYMB7OmAw4

 

https://grabmayer.de/index.php/veranstaltungen/turnierinfos-2019/eicherloh-rh-laurent-obb-dre-22-24-03-2019.html#2343

 

 

25.1.2019

Kvalifikaci pro starty na CDI splnila Vanda Bělinová (Conelly)

http://www.horse-events.at/horse-events/_19135_12_0

http://www.horse-events.at/horse-events/_19135_4_0

http://www.horse-events.at/horse-events/_19177_11_0

 

 

25.1.2019

Schválená pravidla reprezentace 2019

 

14.3.2018

Schválená pravidla pro reprezentaci 2018

 

2.8.2017

FEI na svých stránkách zveřejnila seznam nově povoleného vybavení pro drezuru

více zde http://inside.fei.org/system/files/1_New%20approved%20equipment%202017%20-%20DRE.pdf

 

6.6.2017

Starty na CDI po splnění kvalifikací povoleny:

Michal Košťál

Eleonora Kinsky dal Borgo

Nikola Feherová

 

18.1.2017

zahraniční starty pro rok 2017

 

26.7.2016

Krátké představení české reprezentantky žijící v Anglii Kateřiny Cox

 

23.2.2016

Dostali jsme od výkoného výboru ČJF schválená pravidla zahraničních výjezdů najdete je zde

 


DK ČJF navrhla a VV ČJF schválil dále uvedený postup platný pro období roku 2015:
1) Pro možnost zahraničních výjezdů musí každý jezdec splnit příslušná nominační
kritéria jako doposud. Jako vstupní podmínky pro možnou reprezentaci ČJF v zahraničí pro věkovou kategorii „senior“ je stanoveno dosažení alespoň 63 % ve dvou úlohách příslušného stupně obtížnosti při jakémkoliv startu na zahraničních závodech úrovně CDN. V době plnění této kvalifikace se nemůže startující dvojice zúčastňovat oficiálních zahraničních závodů kategorie CDI. Příslušná kvalifikace se vztahuje vždy ke startující dvojici, nikoliv pouze k osobě jezdce.

Pro věkovou kategorii „junior“ a „mladý jezdec“ se bude postupovat následujícím způsobem:
Dvojice J nebo Y, která se uchází o možnost startů na závodech CDI mimo ČR, dostaví se před prvním plánovaným startem v zahraničí k ověření své výkonnosti do Sportovního centra mládeže v termínu konání soustředění SCM (nečlenové SCM se zúčastní ověření výkonnosti na vlastní náklady). Na základě vyjádření trenérů SCM bude DK ČJF posuzovat možnost startu uvedené dvojice na mezinárodních závodech mimo ČR. Pro další zahraniční starty jezdců kategorie „J a „Y“ pak platí stejné zásady uvedené v bodech 2) až 5) těchto zásad jako pro seniory.

Kvalifikaci pro zahraniční výjezdy nemusí plnit v kategorii seniorů pouze:
• první tři umístěné dvojice z mistrovství ČR z předchozího roku za předpokladu, že na zahraničních výjezdech budou startovat ve stejném stupni obtížnosti jako byl stupeň obtížnosti mistrovství ČR. Pro start ve vyšším stupni obtížnosti musí dvojice splnit kvalifikační podmínky dle předchozích ustanovení
• první tři umístěné dvojice z Českého drezurního poháru z předchozího roku za předpokladu, že na zahraničních výjezdech budou startovat ve stejném stupni obtížnosti jako byl stupeň obtížnosti Českého drezurního poháru.. Pro start ve vyšším stupni obtížnosti musí dvojice splnit kvalifikační podmínky dle předchozích ustanovení
• dvojice, které v předcházející sezoně dosáhli průměrné bodové hodnoty ze zahraničních startů na jednu soutěž nejméně +2 body v příslušném stupni obtížnosti

Při dosažení hranice -2 bodů kdykoliv v průběhu sezóny musí splnit dvojice novou kvalifikaci před dalšími oficiálními výjezdy v rámci reprezentace ČJF. Při dosažení hranice -3 body a méně nebudu uvedené dvojici povolen žádný další oficiální výjezd do konce příslušné sezony, příp. bude umožněn start pouze v soutěžích nižšího stupně obtížnosti – týká se pouze seniorů.

2) Jezdci, kteří splnili nominační kritéria pro zahraniční výjezdy předloží DK ČJF na začátku sezony (do 31.3.příslušného roku) nebo do jednoho měsíce po splnění nominačních kritérií rámcový plán výjezdů. Po projednání v DK ČJF předloží manažerka DK nominace jezdců a koní na jednotlivé závody ke schválení VV ČJF. Na základě nominace schválené VV ČJF na návrh DK budou nominovaným jezdcům uhrazeny vstupní poplatky na uvedené závody po předložení příslušných dokladů o zaplacení těchto poplatků. Podmínkou proplacení vstupních poplatků je dále předložení oficiálních výsledkových listin z příslušných závodů. V případě, že jezdec splňující podmínky pro zahraniční výjezdy bude startovat v zahraničí i na jiných závodech, než na které byl nominován na návrh DK ČJF a výkonným výborem ČJF, nemá v těchto případech nárok na úhradu vstupních poplatků ani následného příspěvku na dopravu a ostatní náklady.

3) Po ukončení sezony může být jezdcům nominovaným na zahraniční závody DK a VV ČJF přiznán příspěvek na úhradu nákladů na dopravu a dalších nákladů, jehož výše bude stanovena takto:
Jako částka na příspěvky na dopravu a další náklady bude použita částka odpovídající rozdílu mezi celkovou částkou na zahraniční výjezdy dle schváleného rozpočtu ČJF a hodnotou všech dosud zaplacených vstupních poplatků na závody s nominací DK a VV ČJF. Pro rozdělení takto vypočtené částky pro jednotlivé jezdce budou rozhodující dosažené výsledky jednotlivých jezdců na zahraničních závodech, přičemž pomocné body k rozdělení finanční částky budou stanoveny podle následující tabulky, která bude použita i pro hodnocení nominační kritérií pro zahraniční výjezdy:

Procenta Body                                                  Procenta Body
Méně než 50 % Zastavení výjezdu *)                  60,00 - 62,99 % + 1,5
50,00 – 52,99 % - 6                                          63,00 - 65,99 % + 4,0
53,00 - 55,99 % - 4                                           66,00 - 67,99 % + 6,5
56,00 - 57,99 % - 2                                           68,00 - 69,99 % + 9,0
58,00 - 58,99 % - 1                                           nad 70 % + 12,0
59,00 – 59,99 % 0
*) Pokud soutěžící získá v některé posuzované soutěži (jedné úloze) méně jak 50 %, nebude této dvojici povolen v průběhu dané sezóny žádný další start mimo území ČR pod hlavičkou ČJF. V příští sezoně musí tato dvojice splnit kvalifikační podmínky pro starty v zahraničí.

Tímto postupem budou více ohodnoceny velmi dobré výsledky dosažené v jednotlivých drezurních úlohách, což by se mělo následně příznivě projevit i při finančním ocenění dosažených sportovních výsledků z prostředků schváleného rozpočtu. Uvedené body budou platit přepočet dosažených výsledků jak pro seniory startujících v úlohách „malé rundy“ (PSG, IM1, IM1 kur), tak i pro juniory a mladé jezdce startující v příslušných úlohách. Pro přepočet kladných bodů seniorů v úlohách „velké rundy“ (IM2, GP, GPS včetně kur) bude použít koeficient 1,3. Dosavadní koeficient 1,05 nedostatečně odlišoval náročnost uvedených skupin drezurních úloh.


Příspěvek na úhradu nákladů na dopravu a ostatních nákladů není nárokovatelný ze strany nominovaných jezdců. Tento příspěvek však bude rozdělen a vyplacen vždy, budou-li vytvořeny zdroje tohoto příspěvku dle zásady uvedené v bodě 3, druhý odstavec těchto zásad.


4) DK ČJF nebude z prostředků na zahraniční výjezdy vyplácet žádné paušální částky na přípravu pro zahraniční starty, příp. paušální náklady na uvedené starty. Všechny platby budou prováděny vždy podle schválených zásad a na základě předložených dokladů o úhradě příslušných nákladů.

5) Za zajištění financování zahraničních startů a následného rozdělení finančních prostředků zodpovídá manažerka DK ČJF a pověřený člen DK ČJF. Rozdělení případného příspěvku na dopravu a ostatní náklady musí být proveden nejpozději do 30. listopadu běžného kalendářního roku.

6) Tyto kvalifikační podmínky platí pro zahraniční závody CDI a neplatí pro CDI pořádané na území ČR.
Nominace a přihláška na závody CDI pořádané na území ČR musí být schválena DK ČJF.

Schváleno DK – leden 2015_____________________________________________________________________________

Splnění kvalifikačních podmínek pro zahraniční výjezdy v r. 2015
 
Na základě schválených podmínek pro reprezentaci  v r. 2015 a dle dosažených výsledků v r. 2014 nemusí dále uvedené dvojice plnit kvalifikační  požadavky pro zahraniční reprezentaci  v r. 2015.
 
1. První tři umístěné dvojice na mistrovství ČR v r. 2014
    Fabrizio Sigismondi – APROPOS
    Šárka Charvátová – SAINT TROPEZ
    Libuše Půlpánová - GALANT
2. První tři umístěné dvojice ve finále Českého drezurního poháru 2014
    Šárka Charvátová – SAINT TROPEZ
    Tereza Hábová – JAMES BOND
    Hana Vašáryová – EQUISERVIS LA FLEURETTE
3. Dvojice, které v sezóně 2014 dosáhli průměrné bodové hodnoty ze zahraničních startů +2 body     
   Šárka Charvátová – SAINT TROPEZ
   Fabrizio Sigismondi – APROPOS
   Fabrizio Sigismondi – TREVIS JOSPO
   Fabrizio Sigismondi – AMBASADOR
   Jančářová Ema – DIPLOMAT
   Barbora Dvorníková – WHY NOT
   Sofie Brodová – LISSANDRO
   Hana Vašáryová – EQUISERVIS LA FLEURETTE
   Adéla Neumannová - BABYLON VAN WANGE LEEREN 

 
Nahoru