mobile_wrapper
09.08.2021 11:24 konference

13.9.2021 Konference Severomoravské oblasti ČJF

13.9.2021 se v Klimkovicích uskuteční konference Severomoravské oblasti

 

 

Pozvánka na konferenci ZDE

 

Vážení sportovní přátelé,

v souladu s ustanovením Stanov ČJF,

svolává oblastní výbor

konferenci Severomoravské oblasti ČJF,

která se koná

v Klimkovicích  dne 13. září 2021 v 17,00 hodin,

v sále sanatoria Klimkovice,

 

s tímto p r o g r a m e m:

 

1)Zpráva předsedy oblastního výboru o činnosti oblastního výboru

2) Zpráva předsedy oblastního výboru o hospodaření oblasti

3) Volba delegátů oblasti ČJF pro konferenci ČJF (10 delegátů)

4) Diskuse

5) Usnesení a závěr

 

 

 

 

 

Pokyny:

Podle Jednacího a volebního řádu konference oblasti ČJF ze dne  24. 9. 2014, schváleného Radou ČJF dne 17. 10. 2018, členský subjekt (právnická osoba nebo fyzická osoba, která provozuje živnost související s jezdectvím) vykonává svá členská práva na Konferenci oblasti ČJF buď osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce, který je členem ČJF prostřednictvím daného subjektu (viz čl. III./8 Registračního        a přestupního řádu). Zástupce předloží písemnou plnou moc podepsanou statutárním orgánem subjektu.

Fyzická osoba, která neprovozuje živnost související s jezdectvím, vykonává svá členská práva na Konferenci oblasti ČJF, včetně práva hlasovat, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce, který je členem ČJF prostřednictvím daného subjektu (viz čl. III./8 Registračního a přestupního řádu). Zástupce předloží písemnou plnou moc podepsanou statutárním orgánem subjektu. Může se však osobně zúčastnit Konference oblasti (článek VIII.).

 

Každý delegát se při prezenci prokáže vyplněným a potvrzeným mandátním lístkem, který je přílohou této pozvánky.

Každý delegát hlasuje následujícím počtem hlasů:

-        právnická osoba a fyzická osoba, která provozuje živnost související                           s jezdectvím, hlasuje jedním hlasem,

-        právnická osoba evidující více než 50 členů ČJF hlasuje dvěma hlasy.

Pro počty evidovaných členů ČJF je rozhodující stav k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí předcházejícího konání Konference oblasti ČJF.

Písemné materiály pro jednání konference budou delegátům předány při prezenci – Hlasovací lístek.

 

Zahájení:                    - v 17,00 hod. v sále Sanatoria Klimkovice,

                                     delegáty prosíme, aby zaujali místa v sále nejpozději do 16,45 hod.

 

Prezence:                   - delegáti s hlasem rozhodujícím předloží při prezenci mandátní lístek  

                                     ověřený vysílající složkou a obdrží hlasovací lístek; bez ověřeného

                                     mandátu nebude delegát vpuštěn k jednání,

                                    - ostatní účastníci se prokáží pozvánkou,

                                   - prezence bude probíhat v místě jednání od 16,00 hod. do 17,00 hod. 

                                   

Časový pořad:            - zahájení v 17,00 hod., předpokládané ukončení do 20,00 hod.,

Cestovné:                   - účastníkům hradí cestovné vysílající složka,

Občerstvení:               - účastníkům bude podáno občerstvení,

Poznámka:                 - organizační dotazy je možno uplatnit před konáním konference  

                                     i v průběhu jednání konference u řídícího orgánu.

 

 

Příloha: Mandátní lístek 2x, Plná moc

 

 

S pozdravem

 

         Ing. Radovan Šalek, v.r.

předseda OV Severomoravské oblasti

 

 

 

 

 
Nahoru