mobile_wrapper
14.09.2021 21:22

Blíží se konference naší oblasti! Důležité informace!

Blíží se konference naší oblasti! Důležité informace!

Dobrý den, dovoluji si upozornit na blížící se termín konference naší oblasti - koná se již příští úterý, 21. 9. od 14:00 hodin! Více zde: http://www.cjf.cz/oblasti/stredoceska/aktuality/konference-nasi-oblasti/

Vzhledem k množící se dotazům jsme si dovolili připravit typové dotazy a odpovědi spolu s odkazem na jednotlivé pasáže Jednacího a volebního řádu KO a K ČJF, pro vyjasnění, viz. níže černě/červeně. 

1.      Kdo může být na konferenci delegován subjektem a jak? – Distribuce delegačních lístků? – Specifikace, zda pro platnost delegačního lístku stačí pouze podpis předsedy spolku/subjektu (razítko …, ověřený podpis)? Smí subjekt na konferenci zastupovat osoba, která není členem daného subjektu?

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE OBLASTI ČJF

1.  Konference oblasti ČJF je shromážděním všech právnických osob a fyzických osob, které provozují živnost související s jezdectvím, registrovaných v příslušné oblasti k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí předcházejícího konání Konference oblasti ČJF, popřípadě jejich zplnomocněných zástupců (dále jen „delegát“).

 

3.  Členský subjekt vykonává svá členská práva na Konferenci oblasti ČJF buď osobně, nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce, který, je členem ČJF prostřednictvím daného subjektu (viz čl. III./8 Registračního a přestupního řádu). Zástupce předloží písemnou plnou moc podepsanou statutárním orgánem subjektu.

 

     Delegační lístky: rozesílá sekretariát ČJF, nebo jsou v případě časové tísně předány delegovaným zástupcem VV na konferenci Oblasti.

 

2.      Může jedna osoba na konferenci oblastí disponovat více hlasy (třeba zároveň statutár a korespondent více klubů)? Jak je to se zatupováním v případě plné moci – zdali lze u víc subjektů najednou a jak má plná moc vypadat (ověřený podpis, atp.).

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD KONFERENCE OBLASTI ČJF

Členský subjekt vykonává svá členská práva na Konferenci oblasti ČJF buď osobně, nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce, který, je členem ČJF prostřednictvím daného subjektu (viz čl. III./8 Registračního a přestupního řádu). Zástupce předloží písemnou plnou moc podepsanou statutárním orgánem subjektu.

     Zastupovat lze jen jeden subjekt, jehož prostřednictvím je členem ČJF. Plná moc nemusí mít ověřený podpis, nevyžaduje zákon ani jednací a volební řád oblastí schválený radou ČJF (viz. návrh v příloze).

 

3.      Jak má být řešeno, pokud má být volenou osobou někdo nepřítomný (pro obě konference, delegát a nebo funkcionář) – jak má vypadat písemný souhlas (ověřený podpis a náležitosti?)

 

Pokud je přítomen, vyjádří souhlas s kandidaturou osobně, pokud přítomen není, tak v písemné formě a není nutný ověřený podpis (viz. návrh v příloze).

 
Nahoru