mobile_wrapper
13.04.2017 11:20

Jednotný systém oblastního projektového rozpočtování

Podpora pořadatelů akcí pro hobby jezdce, připravujících se na ZZVJ, jezdce vstupujících do světa závodů.

Vážení zástupci subjektů, které jsou pořadateli akcí zaměřených na vzdělávání,

 

V tomto roce plánuje ČJF podpořit další aktivity pro své členy, garantem průběhu podporovaných akcí jsou oblasti ČJF. Výše a přidělení podpory bude mimo jiné podmíněno splněním základních podmínek pro jednotlivé kapitoly, a počtem doručených žádostí v termínu.

Každý ze subjektů se věnuje různým činnostem, lze žádat na jednu kapitolu i více, a akce realizovat v různých termínech roku 2017. Na počet žádostí za jeden subjekt bude brán ohled také.

Kapitoly, které mají přímou vazbu na jednotlivé kluby, jsou tři – příprava na ZZVJ, vstup do světa oficiálních závodů (akce, které jsou určeny členům, kteří ještě aktivně nezávodí), a vzdělávací a tréninkové akce pro hobby jezdce a začátečníky – ne však hobby závody.

V příloze naleznete formulář žádostí a tabulky pro vyúčtování, dále pak kompletní text znění daného programu.

Základní požadavky ČJF pro podporu akcí charakteru výše uvedených kapitol:

-          Dodržovat obsahové a finanční vymezení jednotlivých kapitol

-          Veškeré podporované aktivity jsou určeny pouze pro registrované členy ČJF

-          Každá akce musí mít garanta-člena ČJF, který je zodpovědný za splnění všech podmínek a požadovanou formu administrace, žádost musí obsahovat kontaktní informace

-          Podpora budezaslána po vyúčtování akce, které musí být dodáno v řádném termínu

-          Na akci bude po celou dobu vždy přítomen alespoň jeden odborný funkcionář, kterého přidělí OV ve spolupráci s komisí pro vzdělávání

-          Na akci bude přítomna osoba vyškolená pro zajištění první pomoci, u skokové části odborný lékař či zdravotník.

-          Veškeré aktivity v rámci akce budou probíhat za vedení instruktora či trenéra ČJF s aktuálně platnou licencí.

-          Akce musí být vždy přístupná pro zástupce všech oblastí ČJF, pozvánka bude umístěna na webu ČJF, a musí obsahovat informaci o případné finanční spoluúčasti účastníků

-          Podpora bude vyplacena po řádném ukončení a vyúčtování akce, za které je zodpovědný garant, včetně krátkého vyhodnocení a přiložené prezenční listiny.

-          Podpora nebude přidělena subjektu, který má v rámci ČJF nevyřízené pohledávky, či je aktuálně účastníkem probíhajícího disciplinárního řízení

 

Doplňující podmínky pro oblast B (dle zápisu OV č.4/2017):

V rámci kapitoly č. I. Bude v roce 2017 další omezení, a to, že podpora může být přidělena pouze žadateli, který je veden v seznamu pořadatelů ZZVJ v rámci oblasti, a jednomu žadateli může být přidělena podpora max. u 2 akcí tohoto charakteru za rok.

V rámci kapitol II. a IV se nesmí jednat ho hobby závod a podmínkou pro přidělení je navíc účast trenéra s kvalifikací ČJF. Opět zde bude platit pravidlo, že v rámci každé kapitoly bude možné žádat pouze na 2 akce v rámci roku 2017.

Dále u všech žádostí bude v rámci naší oblasti platit, že podmínkou je garant akce a účast patřičných funkcionářů, které má OV právo obsadit i přímo, na všech akcích, u skokové části akci je povinná přítomnost zdravotníka. Pokud bude žádostí více, než umožňuje rozsah podpory, budou v rámci jednoho místa konání podpořeny max. 4 akce.

Co se týká administrace, žádosti i vyúčtování je vždy nutné zaslat sekretáři oblasti, zde případně uveďte i Váš zájem o zpracování administrace.

 

Termíny:

Do 20.4.2017 zaslání žádostí.

Do 30.4.2017 vyrozumění o správnosti žádosti

Při jednání OV bude vyhodnoceno první kolo žádostí, a zaslány informace žadatelům.

 

Formuláře zde: Program oblastní projektové podpory - žádosti oblastí na rok 2017 2

Vyuctovani - kapitoly

zadost-formular

 
Nahoru