Organizace

Organizační a řídící schéma ČJF

Konference ČJF

Konference je nejvyšším orgánem ČJF. Je svolávána 1 x za rok, minimálně 1 x za 2 roky.
 

Rada ČJF

Plní úkoly uložené stanovami a konferencí ČJF v období mezi jejími zasedáními.
 

Výkonný výbor ČJF

Statutární orgán, jenž řídí činnost ČJF a jedná jeho jménem. Výkonný výbor zabezpečuje činnost ČJF mezi zasedáními konferencí na základě stanov, jednacího řádu a usnesení konferencí a rady.

 

Konference oblasti ČJF

Nejvyšší orgán ČJF na oblastní úrovni. Deleguje své zástupce na Konferenci ČJF.

 

Sekretariát ČJF

Zabezpečuje činnosti uložené Radou a výkonným výborem

Oficialní partneři