Disciplinární komise

Členové Disciplinární komise - společný mail: komise.disciplinarni@cjf.cz

Jméno Telefon
Mgr. Ondřej Novák 221 412 611 (jen v nutných případech)
Mgr. Eva Svobodová  
JUDr. Ing. Karin Luftmanová   

 

Disciplinární řízení

Disciplinární řád ČJF

Upozorňujeme členy ČJF, že podmínkou zahájení disciplinárního řízení je podání písemné stížnosti, která musí obsahovat údaje uvedené v ust. 17.2 disciplinárního řádu. Stížnost musí být adresována a doručena sekretariátu příslušného disciplinárního orgánu. Tím je nejčastěji oblastní výbor toho kraje, v němž je registrován člen ČJF (fyzická osoba, jezdecký klub apod.), proti němuž disciplinární stížnost směřuje.

Podmínkou vedení disciplinárního řízení je rovněž zaplacení disciplinárního poplatku ve výši 1.000,- Kč za každou osobu, která je v disciplinární stížnosti označena jako obviněná, na bankovní účet ČJF číslo 1732702504/0600 a poznámkou: Disciplinární řízení – jméno obviněného. Poplatek musí být zaplacen do 1 týdne po podání disciplinární stížnosti.

Pouze po splnění výše uvedených základních podmínek bude disciplinární řízení řádně zahájeno a dokončeno.

Vzor stížnosti - návrhu na zahájení disciplinárního řízení

Rozhodnutí disciplinární komise: Interní dokumenty JIS

 


Oficialní partneři