Pojištění odpovědnosti trenérů a instruktorů

 

OBECNÉ INFORMACE

Představitelé Českého olympijského výboru a pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s., podepsali dne 31. 12. 2016 pojistnou smlouvu č. 7721008020 o odpovědnosti trenérů a cvičitelů.

Podle uzavřené pojistné smlouvy č. 7721008020 se zase za pojištěného považuje trenér (cvičitel) vykonávající tuto činnost pro subjekty sdružené v ČUS, tj. tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy.

A to na základě jednoho z následujících vztahů:

  • pracovně právního (pracovní poměr, DPP, DPČ)
  • členského
  • jako OSVČ v souladu se svým živnostenským oprávněním.

Pojištěním je tak kryta práce drtivé většiny trenérů tělovýchovných jednot a sportovních klubů, na území Evropy.

Pojištění kryje škodu:

  • ze všech událostí za rok do 20 mil. Kč.
  • spoluúčast u každé škody činí 5.000,- Kč

 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI

Vznik škodné události je pojištěný (trenér/cvičitel) povinen oznámit na příslušném tiskopisu pojistitele „Oznámení škodné události“. Tiskopis lze získat na kterékoliv pobočce Kooperativy nebo oznámení podat online. Číslo pojistné smlouvy je: 7721008020

Pro škodné události, které se staly v roce 2016, se musí použít stará smlouva a její dodatek druhý dodatek smlouvy o pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů. Smlouva byla prodloužena do 3. 1. 2017. Číslo pojistné smlouvy pro rok 2016 je: 7720720473. Smlouvamá oproti současně platné nižší pojistné tarify a spoluúčast pojištěného u každé škodní události činí 5.000,- Kč.

 

UŽITEČNÉ INFORMACE

Pojištěnou činností není činnost trenéra (cvičitele), vykonávaná na základě smluvního vztahu s individuálním sportovcem nebo vykonávaná pro profesionální sportovní kluby, které jsou ustaveny jako obchodní společnosti.

Pojištěný trenér (cvičitel) je podle zvláštních ujednání smlouvy při řízení sportovní činnosti povinen zabezpečit dodržování příslušných bezpečnostních opatření včetně používání ochranných pomůcek a výbavy pro bezpečný výkon sportovní činnosti.

V případě porušení této povinnosti nebo řízení sportovní činnosti bez patřičného odborného oprávnění je pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit, v případě hrubého porušení odmítnout.

Samozřejmě se pojištění nevztahuje na škody, vzniklé při výkonu pojištěné činnosti způsobem, který zcela zjevně neumožňoval zabezpečení náležitého dohledu nad nezletilými nebo těmi, kdo jsou stiženi duševní poruchou (např. z důvodu zjevně nedostatečného počtu osob vykonávajících dohled).

Kdy jsme pojištěni?

Vztahuje se pojištění na trenéra, který například trénuje individuálně sportovce z jiného než mateřského klubu? (Oba dva jsou členy jednoho sportovního svazu.)

Individuální trénink může být pojištěn, ale jen v případě, že se jedná o organizovanou či delegovanou činnost klubu či svazu. Pokud je to vlastní iniciativa trenéra či sportovce – činnost není pojištěna.


Oficialní partneři