Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Nahodilá událost - je taková událost, o které účastníci odůvodněně předpokládají, že může nastat v době trvání pojištění, nevědí však, kdy nastane, příp. zda k ní vůbec dojde. Jejím předpokladem je, že událost nebyla pojištěným vyvolána úmyslně.

Opilost - je stav vyvolaný požitím alkoholických nápojů nebo psychotropních látek. Je to jedna z okolností, která může mít vliv na snížení nebo odmítnutí pojistného plnění, případně uplatnění postihu.

Plnění  - částka, kterou je pojišťovna povinna vyplatit, dojde-li k pojistné události

Pojistná událost - Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání.

Pojistné - úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je obvykle placeno opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné pojistné) nebo u některých pojištění najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné). Pojistné je povinen platit pojistník.

Pojistník - je fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a v pojistné smlouvě se zavázala k placení pojistného. Příklad: u úrazového pojištění nebo u pojištění odpovědnosti trenérů je pojistníkem ČUS

Pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti - Pojištění kryje rizika, která může pojištěný způsobit někomu jinému jako vlastník, správce nebo nájemce nemovitosti. Může se vztahovat i na nemovitost ve stavbě či demolici. Bývá součástí pojištění staveb nebo domácnosti.

Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě - Pokud pojištěná osoba případně další příslušníci rodiny způsobí omylem škodu (rozbití věci, vytopení bytu, apod.) někomu jinému, pojišťovna ji za ně poškozenému proplatí. Jedná se o újmy na zdraví, na majetku nebo finanční škody.

Pojištěný - je ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. Příklad: u úrazového pojištění je „pojištěným“ člen sportovního klubu, u pojištění odpovědnosti trenérů je „pojištěným“ trenér – člen sportovního klubu

Poškozený - Ten, kdo utrpěl škodu, za kterou jiný podle platných právních předpisů odpovídá. U odpovědnosti se mluví o tzv. „třetí osobě“. Promlčení práva na plnění z pojištění nastává tehdy, nebylo-li právo uplatněno ve lhůtě stanovené zákonem; promlčecí doba pro právo na plnění z pojištění je tři roky a začíná běžet jeden rok od data, kdy nastala pojistná událost, to znamená čtyři roky od pojistné události.

Spoluúčast - je smluvně dohodnutá částka (procentuální nebo pevná), kterou se pojištěný podílí na každé škodní události (v majetkovém pojištění). Příklad: Klient má ve smlouvě odpovědnosti za škodu způsobenou koněm spoluúčast 2.500 Kč.

  • Kůň způsobí škodu za 2.000 Kč. Klient tuto částku zaplatí celou sám.
  • Kůň způsobí škodu za 10.000 Kč. Klient zaplatí 2.500 Kč, pojišťovna 7.500 Kč.

Výluky z pojištění - Věci nebo rizika, které jsou vyňaty z pojistného krytí. Škody na nich či jimi způsobené pojišťovna nebude hradit. Některé z nich lze a některé nelze připojistit za zvýšené pojistné.

  • blíže k výlukám na jezdecký sport v kapitole Úrazové pojištění/užitečné informace

Oficialní partneři